Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-750905  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ติดต่อสำนักงาน
   วัฒนธรรมองค์กร
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการประชุมสำนักปลัดประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
     
   
 
นางสาวเยาวรา สาดล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 15)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 72)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 52)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย - หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 32)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 35)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 
โครงการติดตามผลการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอท่าแพ ใช้สถานที่ประชุม อบต.เพื่อประชุมหารือร่วมกับผู้นำชุมชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.5-6 และ ส.อบต ณ ห้องประชุม อบต.เกาะสาหร่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว บนเกาะหลีเป๊ะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสา. เก็บขยะครั้งที่ 99
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายทวี. ศรีอำภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย งานป้องกันและบรรเทาวารณภัย อบต.เกาะสาหร่ายมอบจรายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย. พื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายจำนวน 45 ราย. ที่เกิดสาธารณภัย(วาตภัย) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้ารับโล่ห์รางวัลดีเด่นระดับประเทศ. การขนส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ. ครั้งที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เปิดเส้นทาง 10 แห่ง Satun Wonderland
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจะงหวัดสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.เกาะสาหร่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสาพัฒนาเก็บขยะบนเกาะหลีเป๊ะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันนี้เวลา 08.00 น. นายทวี. ศรีอำภรณ์. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะส่าหร่าย. ร่วมยินดีต้อนรับ ดร.กมลวรรณ วิลาวัลย์. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่ อบต.เกาะสาหร่ายจังหวัดสตูล. และมอบนโยบายผู้บริหาร คณะครู บุคลากร สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภา 15 ส.ค.สมันสามัญ สมัยที่ 3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วิ่งรับตะวัน ณ เกาะสาหร่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทุกภาคส่วนร่วมใจร่วมมือพัฒนาเกาะสาหร่าย กำจัดยุงลาย/ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อัลบั้มภาพ เกาะหลีเป๊ะหมู่เกาะอาดัง-ราวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อัลบั้มภาพ เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     

ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750905 โทรสาร : 074-750905
E-mail Address : office@kohsarai.com
Copyright © 2018. www.kohsarai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs